Miss Ezzie's Smokehouse Bacon and Tomato Dip Mix

Miss Ezzie's Smokehouse Bacon and Tomato Dip Mix

1 oz. package of Miss Ezzie's Smokehouse Bacon and Tomato Dip Mix